Privacy beleid merchants - GoWallet | De Digitale Marketing Tool voor Horeca Ondernemers

Privacy beleid

We begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van GoWallet BV (hierna genoemd “GoWallet”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.gowallet.nl en https://gowallet.nl/start (hierna genoemd de “Website”), (ii) het bezoeken van onze kantoren en (iii) alle (commerciële) relaties tussen GoWallet en haar klanten, prospecten en business partners. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GoWallet verzamelt, alsook over de wijze waarop GoWallet deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. GoWallet wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een demo-account met het oog op het gebruik van de GoWallet demo, het aanmaken van een account met het oog op beroep te doen op de diensten van GoWallet, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een seminarie, webinar of evenement impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van GoWallet.

Soorten persoonsgegevens

GoWallet kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam
Voornaam
Functie
Woonadres
Bedrijfsadres
Facturatieadres
E-mailadres
Telefoonnummer (vast/gsm)
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Bedrijfsnaam

Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, het platform van GoWallet (hierna
genoemd het “Platform”) en/of de mobiele Scan Applicatie van GoWallet (hierna genoemd de “Scan App”) (zoals maar niet beperkt tot heatmaps, opnames van uw surfgedrag, IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
De inloggegevens van uw mobiel Scan Apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend) Camerabeelden
Communicatievoorkeur
Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan GoWallet (bv. tijdens correspondentie met
GoWallet)

GoWallet verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van GoWallet via het Platform en/of de Scan App. Zo zal GoWallet, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de Scan App, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat GoWallet toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de Scan App.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
Het opvragen van een offerte
Het aanmaken van een (demo-)account
Een samenwerking met GoWallet
Het bezoeken van de Website
Het bezoeken van de kantoren van GoWallet
Het downloaden van een e-book
Het downloaden van templates
Het gebruik dat u maakt van de diensten van GoWallet, al dan niet middels de Website, het Platform
en/of de Scan App, en al dan niet via een mobiel Apparaat
Het inschrijven voor de nieuwsbrief en/of de blog (al dan niet via de Website)
Het inschrijven voor een webinar, seminarie en/of evenement
De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u customer support contacteert)
Correspondentie met en uitgaande van GoWallet
Het meedelen aan GoWallet van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of
de Scan App
Het uitwisselen van business cards
Een koppeling tussen het Platform en sociale netwerk platformenDe door GoWallet verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

GoWallet kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Aanmelding van bezoekers wanneer u de GoWallet kantoren bezoekt
De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan
De uitvoering van een overeenkomst met GoWallet (incl. de opvolging daarvan)
Het leveren van de diensten van GoWallet, al dan niet middels de Website, het Platform en/of de Scan
App, en al dan niet via een mobiel Apparaat
Het leveren van support/bijstand (bv. in geval van problemen)
Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond
van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
De terbeschikkingstelling van het e-book
De terbeschikkingstelling van templates
Het verzenden van nieuwsbrief en/of blog
Het bevestigen van de inschrijving voor een webinar, seminarie en/of evenement
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de
Scan App
Statistische doeleinden
De opmaak van een offerte
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken Beveiliging van de GoWallet kantoren

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met GoWallet of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GoWallet rust
De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GoWallet of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

GoWallet zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van GoWallet en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, het leveren van diensten aan GoWallet (bv. onderaanneming) en database management). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.
Indien het noodzakelijk is dat GoWallet in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat GoWallet uw persoonsgegevens openbaar maakt:
Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer GoWallet hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
Wanneer GoWallet of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke GoWallet heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
In alle overige gevallen zal GoWallet uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart GoWallet uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
Recht op toegang tot de persoonsgegevens die GoWallet mogelijks over u beschikt;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (GoWallet wijst u er in dit
kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met support@GoWallet.nl of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan GoWallet te bezorgen via e-mail of per post.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (demo-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van GoWallet.

Beveiliging persoonsgegevens

GoWallet verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
GoWallet zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van GoWallet, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan GoWallet in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.
Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de Scan App. GoWallet zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. GoWallet raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

GoWallet is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. GoWallet draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer GoWallet Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop GoWallet uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Via e-mail: support@GoWallet.nl of
Via de post: GoWallet BV, Huizermaatweg 600, 1276LN Huizen (Nederland)
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop GoWallet deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop GoWallet uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.